Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ, гэмт хэргийн төрлөөр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ, гэмт хэргийн төрлөөр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг зөрчиж, хууль, хяналтын байгууллагаар шалгагдан гэм буруутай нь тогтоогдож, аль нэг шатны шүүхийн шийдвэр гарсан нийт хэргүүдийг ойлгоно. Understands the total cases that are found guilty of violating the Criminal Code and other laws of Mongolia, investigated by a law enforcement agency, and whose a court decision is issued.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Эрүүгийн хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг зөрчиж, хууль, хяналтын байгууллагаар шалгагдан гэм буруутай нь тогтоогдож, аль нэг шатны шүүхийн шийдвэр гарсан нийт хэргүүдийн тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно. It is expressed by the sum of the total number of cases that violates the Criminal Code and other laws and regulations of Mongolia, found guilty by a law enforcement agency, and issued a court decision of one instance.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-05
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_040V1