Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь Proportion of population without access to improved sanitation facilities
2. Салбар Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд Millennium development goals indicators
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь нь ялгадас зайлуулах зайлуулах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байгууламжаар хангагдаагүй хүн амын тоог хувиар илэрхийлнэ. Percentage of population not supplied with hygienic sanitation facilities.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2008 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 01/182 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Millennium Development Goals in Mongolia (Order ?01/182 of Chairperson of NSO on December 31, 2008)
6. Тооцох аргачлал (Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын тоо) / (жилийн дундаж хүн амын тоо)* 100 (Number of population without access to improved sanitation facilities) / (average population of the year) *100
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-05-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр ҮСХ, ХАОСТ, НҮТС National Statistical office of Mongolia, Population and Housing census of Mongolia, Social indicator sample survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_037V1