Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Зочид буудлын салбарын орлого Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Зочид буудлын салбарын орлого Income of accommodation sector
2. Салбар Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны газар Trade, Hotel and restaurant sector
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Зочид буудлын салбарын нийт орлогод үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагааны үйлчилгээний орлого орно. The revenue from the accommodation service income includes basic operating and non-operating revenues.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Hotel and Restaurant Statistics (Order ?01/10 of Chairperson of NSO on January 18, 2008)
6. Тооцох аргачлал Үндсэн үйл ажиллагааны орлогод зочид буудлын ор хоногийн орлого, буудлын дэргэдэх зоогийн газрын үйлчилгээний орлого, буфетийн худалдааны борлуулалтын орлого, байр, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс орсон орлого, зочид буудлын нэмэлт үйлчилгээнээс олсон орлогын нийлбэрээр тооцно. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогыг хоердогч, гуравдагч салбарын үйл ажиллагааны орлого, туслах чанарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого зэргээс орсон орлого, дээр дурдснаас бусад орлогын нийлбэрээр тооцно. The base income is calculated as the total income for servicing the housing, the income from the accommodation service at the hotel, the proceeds from the sale of buffalo, rental income, equipment and additional hotel services. Revenues from non-core activities are calculated on the basis of income from operating income from the secondary and third parties, the auxiliary quality of the products and income from services and the amount of income that is different from those mentioned above.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2013--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж мян.төг tous.tugrugs
10. Эх үүсвэр Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ 20.. year ..quarter report on activities of hotels
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1602_003V1