Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хэрэглээний үнийн улсын индексийн өөрчлөлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хэрэглээний үнийн улсын индексийн өөрчлөлт National consumer price index
2. Салбар Хэрэглээний үнэ Consumer price index
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хэрэглээний сагс: Үнийн индекс тооцох зорилгоор бүрдүүлсэн дундаж өрхийн хэрэглээг төлөөлөх чадвартай, хүн амын өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний нэр төрлийн жагсаалтыг ойлгоно. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний жин: Өрхийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нийт зардалд тухайн бараа, үйлчилгээний зардлын эзлэх хувийг хэлнэ. Хэрэглээний үнийн индекс (ХҮИ): Хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмжих үзүүлэлт бөгөөд нийт өрхөөр тооцсон үнийн өөрчлөлтийг харуулна. Consumer basket: Set of goods and services representing pattern of average household’s consumption widely used by most of the population. Weights of commodities and services: It is calculated on the basis of average expenditure per household and actual shares of goods and services to all household’s purchased goods and services. Consumer price index (CPI): It is a measure of the average change in prices over time fixed in terms of quantity and quality of goods and services purchased either by all consumers. The CPI reflects the collective experience of inflation for all households in a particular expenditure range.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хэрэглээний үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2016 оны 12 сарын 22 - ны өдрийн A/71 тоот тушаал) Methodology for Consumer Price Index (Order ?A/71 Chairman of NSO on December 22, 2016)
6. Тооцох аргачлал ХҮИ-ийг хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглан, хувиргасан үнийн Ласпейресийн индексийн томьёогоор тооцно. The modified Laspeyres index is used for the compilation of the CPI.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1991--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Хэрэглээний үнийн мэдээ Consumer price survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0600_009V1