Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НЭГ ЦАГИЙН ДОТОР ХӨХӨӨ АМЛАСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НЭГ ЦАГИЙН ДОТОР ХӨХӨӨ АМЛАСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар EARLY INITIATION OF BREAST-FEEDING, by region, aimag and the capital, and by month
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн хугацаанд төрсний дараа нэг цагийн дотор хөхөө амаласан хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ It is expressed as the number of babies who are breastfed within one hour after birth
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд төрсний дараа нэг цагийн дотор хөхөө амаласан хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ It is expressed as the number of babies who are breastfed within one hour after birth
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-02
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_036V1