Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ойгоос бэлтгэсэн модны хэмжээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ойгоос бэлтгэсэн модны хэмжээ Forest harvest volume
2. Салбар
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 ) Methodology for Indicators of Environmental Statistics (Order ? 01/173 of Chairperson of NSO on December 27, 2010)
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-06-27
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Байгаль орчны яам Ministry of environment and tourist
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уянгаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-27
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_006V1