Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
16 түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох шүүхээр шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 16 түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох шүүхээр шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг Resolved criminal case by Court, per 10000 population aged 16 and above
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгоно. According to the special articles of the Criminal Code of Mongolia, socially dangerous culpable acts and non-acts shall be recognized as crimes.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд шүүхээр шийдвэрлсэн нийт эрүүгийн хэргийн тоог 16, түүнээс дээш насны хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 10 000-аар үржүүлж тооцно. The number of resolved criminal case by Court per 10000 population aged 16 and over is a proportion of the number of resolved criminal cas by Court and number of mid-year population aged 16 and over, multiplied by 10000.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_036V1