Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн өвчтний тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн өвчтний тоо Number of inpatients
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант жилд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн хүний тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The number of hospitalized inpatients in given year
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating basic health statistics
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-06-06
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Ministry of health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_004V2, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_004V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_004V4