Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Томоохон нуур Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Томоохон нуур Major lake
2. Салбар Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр Administrative units, territory
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны тодорхойлсноор томоохонд тооцогдох Монгол орны нууруудын мэдээллийг оруулсан. As determined by the Ministry of Environment and Tourism, information of the longest lakes of Mongolia are included.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2011--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж км2 km2
10. Эх үүсвэр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Нямбаяр
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0100_004V1