Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх хэм хэмжээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх хэм хэмжээ Maximum allowable concentration of quality standart
2. Салбар Хүрээлэн байгаа орчин Nature and Environment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх агаар дахь химийн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ The permissible level of chemical properties in air that does not adversely affect human health.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 ) Methodology for Indicators of Environmental Statistics (Order ? 01/173 of Chairperson of NSO on December 27, 2010)
6. Тооцох аргачлал Агаарын чанарын хяналтын сүлжээ нь суурин болон хөдөлгөөнт харуулаас бүрддэг. Харуулын байрлалыг сонгохдоо агаарын бохирдол ихтэй (аж үйлдвэр, төв зам) орчинд шууд сэргийлэх зорилгоор, хотын хүн ам байнга оршин суух газарт ерөнхий үнэлгээ хийх боломжийг харгалзан байрлуулна. Агаарын чанарын стандартын дагуу дараах хүлцэх хэм хэмжээтэй харьцуулна. The number or percentage of days during a year with an air pollution level exceeding the established limit values (maximum allowable annual and short-term concentrations (MACs)) in urban areas with regular observations of air quality; percentage of urban population in a country exposed to air pollution above the established limit values; absolute values of concentration of pollutants in the air.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж мкг/м3 mg/m3
10. Эх үүсвэр Цаг уур, орчны шинжилгээний газар National Agency for Meteorology and Enviromental monitoring
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уянгаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_015V1