Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧДЫН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧДЫН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор THE FOURTH RETURN OF THE FULLEST RETURNS
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант жилд хорт хавдарын шалтгаанаас нас барсан нийт хүний тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Total number of deaths from cancer due to cancer is recorded during the year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating health indicators
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_013V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_045V1