Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хамран сургалтын цэвэр жин Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хамран сургалтын цэвэр жин Net enrolment ratio (NER)
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Боловсролын тухайн түвшинд албан ёсоор суралцах насандаа элссэн суралцагчдын тооны тухайн насны нийт хүүхдэд эзлэх хувиар хамран сургалтын цэвэр жинг тодорхойлно. Enrolment of the official age group for a given level of education expressed as a percentage of the corresponding population.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Боловсролын тухайн түвшинд элсэн суралцаж буй зохих насны суралцагчдын тоог хамрагдвал зохих насны нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. Divide the number of pupils (or students) enrolled who are of the official age group for a given level of education by the population for the same age group and multiply the result by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-24
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_009V1