Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ГЭРЛЭСЭН/ ХАМТРАН АМЬДРАГЧТАЙ, ЖСАХ-ИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, байршил, насны бүлэг, боловсролын түвшин, үйлдлийн чадвар, өрхийн тэрүүлэгчийн үндэс, угсаа, өрхийн аж байдлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ГЭРЛЭСЭН/ ХАМТРАН АМЬДРАГЧТАЙ, ЖСАХ-ИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, байршил, насны бүлэг, боловсролын түвшин, үйлдлийн чадвар, өрхийн тэрүүлэгчийн үндэс, угсаа, өрхийн аж байдлаар PERCENTAGE OF WOMEN AGE 15-49 YEARS WHO ARE CURRENTLY MARRIED OR IN UNION WITH UNMET AND PERCENTAGE OF DEMAND FOR FAMILY PLANNING SATISFIED, by region, by area, by age group, by education levels, by functional difficulty, by ethnicity of household head, and by wealth index quintile
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Гэрлэсэн/ хамтран амьдрагчтай 15-49 насны эмэгтэйн жирэмслэлтээ хязгаарлахтай холбоотой ЖСАХ-ийн хангагдсан хэрэгцээ нь тухайн эмэгтэй (эсвэл түүний хамтрагч нь) жирэмслэхээс сэргийлэг ямар нэг арга хэрэглэж байгаа, дахин хүүхэд төрүүлэхийг хүсээгүй, хамтрагч нь эрэгтэйн үрийн сувгаа боолгох/ эмэгтэй умайн гуурсан хоолойгоо боолгох арга хэрэглэж байгаа, эсвэл өөрсдийгөө үргүй болсон гэж мэдэгдсэн эмэгтэйн хувиар тодорхойлогдоно. Төрөлт хоорондын зайгаа зохицуулахтай холбоотой ЖСАХ-ийн хангагдсан хэрэгцээ гэдэгт тухайн эмэгтэй (эсвэл хамтрагч нь) жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэглэж байгаа, дахин хүүхэд төрүүлэхийг хүсэж байгаа эсвэл дахиад хүүхэдтэй болох эсэхээ шийдээгүй байгаа эмэгтэйн хувиар тодорхойлогдоно. Эдгээр хоёр ЖСАХ-ийн хангагдсан хэрэгцээг нэмэх замаар ЖСАХ-ийн нийт хангагдсан хэрэгцээг тооцно. Met need for limiting includes women who are using (or whose partner is using) a contraceptive method5 and who want no more children, are using male or female sterilisation or declare themselves as infecund. Met need for spacing includes women who are using (or whose partner is using) a contraceptive method and who want to have another child or are undecided whether to have another child. Summing the met need for spacing and limiting results in the total met need for contraception
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Жирэмслэхээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хэрэглээ болон хангагдаагүй хэрэгцээний мэдээллийг ашиглан ЖСАХ-ийн хангагдсан хэрэгцээний хувийг мөн НҮТС-ны мэдээллээс тооцсон. ЖСАХ-ийн хангагдсан хэрэгцээний хувь нь ЖСАХ-ийн нийт хэрэгцээ буюу ЖСАХ хэрэгцээтэй байгаа эмэгтэйчүүдээс хэдэн хувь одоогоор ЖСАХ хэрэглэж байгааг илэрхийлнэ. ЖСАХ-ийн нийт хэрэгцээ нь ЖСАХ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээтэй байгаа (төрөлт хоорондын зайгаа зохицуулах болон жирэмслэлтээ хязгаарлахтай холбоотой) эмэгтэйчүүд болон жирэмслэлтээс сэргийлэх ямар нэг арга хэрэглэж байгаа эмэгтэйчүүдийн нийлбэр юм Using information on contraception and unmet need, the percentage of demand for contraception satisfied is also estimated from the MICS data. The percentage of demand satisfied is defined as the proportion of women who are currently using contraception over the total demand for contraception. The total demand for contraception includes women who currently have an unmet need (for spacing or limiting) plus those who are currently using contraception.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа SOCIAL INDICATOR SAMPLE SURVEY
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-21
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_051V1