Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нийт олгосон патентын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нийт олгосон патентын тоо Total patent grants
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Патент гэж тодорхой зүйлийг хийх шинэ арга замыг гаргасан эсвэл аливаа техникийн шинэ шийдлийг санал болгож буй бүтээгдэхүүн болон арга ажиллагаанд (шинэ бүтээл, ашигтай загварт) өгч буй онцгой эрх юм A patent is an exclusive right granted for an invention and industrial design, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or that offers a new technical solution to a problem.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Нийт олгосон патентын тооны нийлбэр байна. Total number of patent grants
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-07-22
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Оюуны өмчийн газар Intellectual property office of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-07-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_054V2