Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ФОНД Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ФОНД Finished construction and capital repairs done by type of construction, by aimags and the capital, in the selected years
2. Салбар Барилга Construction
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ашиглалтад оруулсан үндсэн фонд гэдэг нь барилга байгууламж, объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл тухайн барилга объектод зарцуулсан нийт зардлын хэмжээ буюу төсөвт өртөг юм. Finished construction and capital repairs is the amount of the all costs since start to finish of the construction and objects
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт) Methodology of Regional GDP and Capital Accumulation (Appendix 2 to Order of Chairperson of NSO A/219 on December 26, 2017)
6. Тооцох аргачлал Ашиглалтад оруулсан үндсэн фондыг тайлант хугацаанд ашиглалтад орсон болон тухайн объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл зарцуулсан нийт барилга угсралт, их засварын ажлын зардлын нийт дүн буюу төсөвт өртгөөр тооцож гаргана. Finished construction and capital repairs is the amount of the all costs since start to finish of the construction and objects
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-03-24
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Барилга байгууламж, объектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ Quarterly report of construction and object in 20...
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Баасан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-29
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0902_009V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0902_007V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0902_005V1