Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS, by group of wages and salaries and share to total
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт Шимтгэл төлсөн ААНБ-ыг ажиллагчдын авч буй цалингийн хэмжээгээр 192 001 төгрөг хүртэл,192 001 - 240 000, 240 001 - 300 000, 300 001-500 000, 500 001-700 000, 700 001-900 000, 900 001-1 100 000, 1 100 001- 1 300 000, 1 300 001- 1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж, бүлэгт бүрт хамаарах ажиллагчдын цалин хөлснөөс дундаж цалин хөлсийг тооцно. Group of wage and salaries: Less than 240 000 240 001 - 300 000 300 001 - 500 000 500 001 - 700 000 700 001 - 900 000 900 001-1 100 000 1 100 001 - 1 300 000 1 300 001 - 1 500 000 More than 1 500 001
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Судалгааны баримт бичгийн стандартчилал: Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийн маягтыг боловсруулах Standardization of Research Documents: Developing forms of official and administrative data
6. Тооцох аргачлал Шимтгэл төлсөн ААНБ-ыг ажиллагчдын авч буй цалингийн хэмжээгээр 192 001 төгрөг хүртэл,192 001 - 240 000, 240 001 - 300 000, 300 001-500 000, 500 001-700 000, 700 001-900 000, 900 001-1 100 000, 1 100 001- 1 300 000, 1 300 001- 1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж, бүлэгт бүрт хамаарах ажиллагчдын цалин хөлснөөс дундаж цалин хөлсийг тооцно. Group of wage and salaries: Less than 240 000 240 001 - 300 000 300 001 - 500 000 500 001 - 700 000 700 001 - 900 000 900 001-1 100 000 1 100 001 - 1 300 000 1 300 001 - 1 500 000 More than 1 500 001
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-12-24
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж мян.төг tous.tugrugs
10. Эх үүсвэр НДЕГ General Authority for Social Insurance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-12-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_037V2