Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар MATERNAL MORTALITY RATIO, by region, aimag and the capital, and soum
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Амьд төрсөн 100 000 хүүхдэд ногдох жирэмсэн буюу жирэмсний дараах мөн хүүхэд төрүүлэх үеийн хүндрэлээс хамаарч нас барсан эхчүүдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The number of registered maternal deaths due to birth- or pregnancy-related complications per 100,000 registered live births.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд эндсэн эхийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулж тооцно. Maternal mortality is defined as the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or incidental causes.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_023V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_021V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_050V1