Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр NUMBER OF HEALTH INSTITUTIONS, by type, by region, aimag and the capital
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагыг хэлнэ. The business entity or organization that operates in the health sector.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагыг хэлнэ. The business entity or organization that operates in the health sector.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2009-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_008V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_008V3