Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Томоохон уулс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Томоохон уулс Major mountains
2. Салбар Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр Administrative units, territory
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар тодорхойлсноор томоохонд тооцогдох Монгол орны уулсын мэдээллийг оруулсан. Уулын өндөр нь тогтмол байдаг. As determined by the Agency of Land Administration and Management, Geodesy and Cartography , information of the major mountains of Mongolia are included. The height of the mountain remains the same.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2011--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж м m
10. Эх үүсвэр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Agency of Land Administration and Management, Geodesy and Cartography
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Нямбаяр
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0100_002V1