Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТ SALES OF ESSENTIAL DRUGS DISCOUNTED FROM HEALTH INSURANCE FUND
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Эмийн үнийн хөнгөлөлт гэж өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон ерөнхий нэршлийн эмийг худалдан авах тохиолдолд үзүүлэх хөнгөлөлтийг хэлнэ. Drug price discount "means a discount on purchasing general nomenclature drugs included in the list of essential medicines to be discounted from a health insurance fund by prescription of a specialist outpatient specialist in the household, soum, bag, aimag, or district".
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт үзүүлдэг эмийн борлуулалтын мөнгөн дүн Cash from sales of discounts on health insurance funds
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-01-30
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар General Authority for Health Insurance
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_034V1