Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖИЙН ХУВЬ, эх үүсвэрээр, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖИЙН ХУВЬ, эх үүсвэрээр, жилээр FOOD SUPPLY LEVEL, by sources, annually
2. Салбар Хүнсний аюулгүй байдал Food security
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хүнсний хангамжийн хувь гэж улсын хэмжээний тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний жилийн нийт нөөцийг жишсэн хүн амын хүнсний жилийн хэрэгцээнд харьцуулж тодорхойлсныг хэлнэ. Хангамжийн хувийг эх үүсвэрээр дотоодын үйлдвэрлэлээс болон импортоос гэж ангилна. The Percentage of the food supply is the comparison of the national annual reserve of given food product against annual food intake for the standard population. Food supply level is divided by two main sources which are domestic production and import.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт ) Methodology for Indicators of Food Safety Statistics (Appendix to order ?A/12 of Chairperson of NSO on January 30, 2015)
6. Тооцох аргачлал Хүнсний хангамжийг тооцохдоо нөөцийг жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээнд харьцуулж, 100-аар үржүүлэн хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийн дагуу гаргана. Үүнийг томьёогоор харуулбал: ХХхувь = Нө *100 ЖХжиш ЖХжиш - Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээ Нө - Нөөц ХХхувь - Хүнсний хангамжийн хувь Food supply percentage is calculated in each category of food commodities, by physical amount. In order to estimate food supply, food reserve is divided by annual food utilization of standard population and multiply by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2015--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Мягмарханд
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019--
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1003_005V1