Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Жирэмслэхээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хэрэглээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Жирэмслэхээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хэрэглээ Contraceptive prevalence rate
2. Салбар
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгсэл (орчин үеийн эсвэл уламжлалт) хэрэглэж байгаа (нөхөр/ хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувь Percentage of women age 15-49 years currently married or in union who are using (or whose partner is using) a (modern or traditional) contraceptive method
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал (Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай, ЖСАХ [умайн 2 талын гуурсан хоолойг боох, үрийн сувгийг боох, ерөндөг, тариа, суулгац, эм уух, эрэгтэй бэлгэвч, эмэгтэй бэлгэвч, диафрагм, лаа, царцмаг, хүүхэд хөхүүлэх, хуанлийн дагуу түр тэвчих, гадуур тавих] хэрэглэж байгаа [нөхөр, хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж болно] 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо) / (Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо) * 100 (Number of women age 15-49 years currently married or in union who are using [or whose partner is using] a [modern or traditional] contraceptive method) / (Total number of women age 15-49 years who are currently married or in union) * 100
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа Social indicator sample survey/ Child development survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2014-07-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://web.nso.mn/nadamn/index.php/catalog/MICS/dataset, http://web.nso.mn/nadamn/index.php/catalog/195, http://mics.unicef.org/surveys, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_061V2