Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НИЙТ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жил бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НИЙТ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жил бүрийн эцэст TOTAL OUTSTANDING LOAN, by region, aimag, the Capital city, soum and district, by the end of the year
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Банк, Хадгаламж зээлийн хоршоо болох нийт хадгаламжийн байгууллагаас олгосон зээлийн үлдэгдлийг тусган харуулж байгаа бөгөөд банк хоорондын зээл, оршин суугч бусын зээл, Засгийн газарт олгосон зээлийг оруулдаггүй болно. Зээлийн үлдэгдлийг чанарын үзүүлэлтээр хэвийн зээл, хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл гэж задлан харуулахын зэрэгцээ секторын ангиллаар (улсын байгууллага, хувийн байгууллага, өрх /иргэд/, бусад, бусад санхүүгийн байгууллага гэж ангилж байна. The Bank, Savings and Credit Cooperative, represents outstanding balance of total deposits, and does not include loans, non-resident loans, and loans to the Government. Loan balances are classified as qualitative indicators as normal loans, overdue, non-performing loans and classified as sector class (public bodies, private entities, households / citizens), and other financial institutions.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Монголбанк Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_022V1