Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хохирлын нөхөн төлүүлэлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хохирлын нөхөн төлүүлэлт Restituted damage
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Хохирлын нөхөн төлүүлэлт нь хүний эрх, эрх чөлөөний хир хэмжээ, учруулсан хор уршигт дүйцэхүйц байх ѐстой бөгөөд хохирогчийн эрх, эрх чөлөө, хувийн байдал, гэр бүл, эд хөрөнгө, хөдөлмөр эрхлэлт, сургууль, боловсролын түвшинг аль болох өмнө байсан хэмжээнд нь сэргээхийг ойлгоно (НҮБ-ын тунхаглалаас). The compensation of damages shall be equivalent to the damages caused to the extent of human rights and the its harmful consequences and it is understood to restore the rights, personalities, families, property, employment, school and educational level of the victim as it was before.(UN declaration)
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллагуудаас гэмт хэргийн улмаас хохирсон нь тогтоогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн хохирлоос нөхөн төлүүлсэн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлнэ. The total monetary amount of damages compensated by the inquiry bodies and paid to individuals and legal persons who suffered from injury during the period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тэрбум.төг billion.tugrugs
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_006V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_012V1