Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчид
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Даатгуулагч: Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн даатгалын санд шимтгэл тогтмол урьдчилан төлж, эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлээ уг даатгалын сангаас хуваалцах эрх бүхий иргэнийг хэлнэ. Бусад даатгуулагч: Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлдөг, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.9-т зааснаас бусад даатгуулагчид орно. Шимтгэлийг улсын төсвөөс хариуцах иргэдэд 0-18 насны хүүхэд, тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн, хүүхдээ асарч буй эх, эцэг, хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч, ял эдэлж буй ялтан орно. Тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй иргэн: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 1-т заасан тэтгэвэр авагчид, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1-т заасан иргэдийг хэлнэ. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн: Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 -д заасан Үндэсний статистикийн хороо, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталсан аргачлалын дагуу өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхөөс сонгогдсон өрхийн гишүүнийг хэлнэ. Insurer: Citizen who the right to share the financial risk of health risks from the insurance fund and is regularly paying health insurance premium in accordance with related law. Other insurer: Insurers other than insurers defined in provisions 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, and 6.1.9 of Health Insurance law and are responsible for payment of their health insurance premium. Citizen whose health insurance premiums covered by state budget: 0-18 years old children, citizens who has no other cash income than pension, Household member-citizen to whom social welfare support and assistance is essential, mother or father taking care of a child, official personnel in military service and convicts serving in prisons. A citizen who has no other cash income than a pension: Pension receiver defined in provision 2.1 of Mongolian law on Provision of pensions and benefits and citizens defined in provision 12.1 of Social Welfare Law. Household member-citizen to whom social welfare support and assistance is essential: Household member who is included in the household database in accordance with provision 3.1.2 of the Social welfare law “Methodology jointly approved by the National Statistics Office of Mongolia and government administrative organization responsible for social welfare” and whose current living standard is below poverty line.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Даатгуулагч: Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн даатгалын санд шимтгэл тогтмол урьдчилан төлж, эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлээ уг даатгалын сангаас хуваалцах эрх бүхий иргэнийг хэлнэ. Бусад даатгуулагч: Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлдөг, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.9-т зааснаас бусад даатгуулагчид орно. Шимтгэлийг улсын төсвөөс хариуцах иргэдэд 0-18 насны хүүхэд, тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн, хүүхдээ асарч буй эх, эцэг, хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч, ял эдэлж буй ялтан орно. Тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй иргэн: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 1-т заасан тэтгэвэр авагчид, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1-т заасан иргэдийг хэлнэ. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн: Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 -д заасан Үндэсний статистикийн хороо, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталсан аргачлалын дагуу өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхөөс сонгогдсон өрхийн гишүүнийг хэлнэ. Insurer: Citizen who the right to share the financial risk of health risks from the insurance fund and is regularly paying health insurance premium in accordance with related law. Other insurer: Insurers other than insurers defined in provisions 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, and 6.1.9 of Health Insurance law and are responsible for payment of their health insurance premium. Citizen whose health insurance premiums covered by state budget: 0-18 years old children, citizens who has no other cash income than pension, Household member-citizen to whom social welfare support and assistance is essential, mother or father taking care of a child, official personnel in military service and convicts serving in prisons. A citizen who has no other cash income than a pension: Pension receiver defined in provision 2.1 of Mongolian law on Provision of pensions and benefits and citizens defined in provision 12.1 of Social Welfare Law. Household member-citizen to whom social welfare support and assistance is essential: Household member who is included in the household database in accordance with provision 3.1.2 of the Social welfare law “Methodology jointly approved by the National Statistics Office of Mongolia and government administrative organization responsible for social welfare” and whose current living standard is below poverty line.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-01-30
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж мян.хүн thous.person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_033V2