Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд Indicators of poverty
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ядуурлын хамралтын хүрээний индекс (α=0) буюу ядуурлын түвшин нь нийт хүн амд ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувийг харуулна. Ядуурлын гүнзгийрэлтийн индекс (α=1) нь ядуу хүн амын хэрэглээний дундаж түвшин ядуурлын шугамаас хэдэн хувиар доогуур байгааг илэрхийлнэ. Ядуурлын мэдрэмжийн индекс (α=2) нь ядуу хүн амын дундах хэрэглээний тархалтыг харуулна. Тухайн өрхийн хэрэглээ нэмэгдсэн ч хэмжээ нь ядуурлын шугамаас доогуур байвал ядуурлын хамрах хүрээ, гүнзгийрэлт өөрчлөгдөхгүй харин ядуурлын мэдрэмж нь нэмэгдэнэ. The poverty head count index (α=0) is the share of the population whose consumption is below the poverty line. This is a most widely used poverty index, that is comparably easy to interpret and understand, while other two more indices poverty gap and severity of poverty are used in order to get more comprehensive pictures of poverty. The poverty gap (α=1) is the average distance below the poverty line as a proportion of the poverty line where the mean is taken over the whole population, counting the non-poor as having zero poverty gaps. The severity of poverty (α=2) is the distribution of the consumption among the poor population. However, household consumption has increased, its amount is below poverty line, and poverty headcount and gap do not change, while poverty severity increases.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Poverty Indicators (Order ?1/135 of Chairperson of NSO dated December 06, 2013)
6. Тооцох аргачлал Ядуурлын хэмжүүрийг дараах нэгдсэн томьёогоор тодорхойлно. Pα=1/n*[(((z-y1)/z)^α)+(((z-y2)/z)^α)+...+(((z-yq)/z)^α)] Энд: α - эерэг параметр; z - ядуурлын шугам; y - нэг хүнд ногдох хэрэглээ, i=1,2,3, ...,q; i - хувь хүн; n - ерөнхий олонлогт байгаа нийт хүн амын тоо; q - ядуурлын шугамаас доош хэрэглээтэй хүний тоо; The poverty measure is defined by the following equation: Pα=1/n*[(((z-y1)/z)^α)+(((z-y2)/z)^α)+...+(((z-yq)/z)^α)] Here: α - positive parameters; z - poverty line; y - per capita consumption, i=1,2,3, ...,q; i - individual; n - the total population in the general population; q - the number of people consuming the poverty line;
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-10-20
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа Household Socio-Economic Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Н.Хэнбиш
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-10-19
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_007V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_035V1