Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
16, түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох бүртгэгдсэн гэмт хэрэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 16, түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох бүртгэгдсэн гэмт хэрэг Recorded crime rate per 10000 population aged 16 and above
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгоно. According to the special articles of the Criminal Code of Mongolia, socially dangerous culpable acts and non-acts shall be recognized as crimes.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн тоог 16, түүнээс дээш насны хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 10000-аар үржүүлж тооцно. The number of recorded crimes per 10000 population aged 16 and over is a proportion of the number of committed crimes and number of mid-year population aged 16 and over, multiplied by 10000.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар National Police Agency of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_034V1,