Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Дундаж наслалт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Дундаж наслалт Life expectancy
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Шинээр төрсөн (төрөх үеийн) хүүхдийн цаашид үргэлжлэн амьдрах дундаж хугацааг (жил) хэлнэ. Number of years a newborn infant could expect to live if prevailing patterns of age-specific mortality rates at the time of birth stay the same throughout the infant’s life.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Шинээр төрсөн (төрөх үеийн) хүүхдийн цаашид үргэлжлэн амьдрах дундаж хугацааг (жил) хэлнэ. Number of years a newborn infant could expect to live if prevailing patterns of age-specific mortality rates at the time of birth stay the same throughout the infant’s life.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1992/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/05/22
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_039V1