Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд Every 1000 babies born alive and alive
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нялхасын эндэгдэл гэж амьд төрөөд 0-1 насандаа эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.Нялхасын эндэгдлийн түвшинг ННБК-оор илэрхийлнэ. Infant mortality is expressed by the number of children who died at age 0. The infant mortality rate is expressed in NCDs.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating health indicators
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагма
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_014V1