Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Сургуулийн өмнөх байгууллагын ажиллагчдын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Сургуулийн өмнөх байгууллагын ажиллагчдын тоо Number of employees in pre-schools institutions
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн өмнөх байгууллагын нийт ажиллагчдад эрхлэгч, арга зүйч, үндсэн багш, туслах багш зэрэг бүх ажиллагчдыг хамруулна. Total number of employees in the pre-school institutions refers to headmaster, methodologist, full-time teachers, teaching assistants and all employees in pre-schools institutions that operates in Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн өмнөх байгууллагын ажиллагчдын тооны нийлбэр байна. Total number of employees in pre-schools institutions that operates in Mongolia.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-06-06
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_026V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_010V2