Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Агаар дахь бохирдуулагч бодисын жилийн дундаж агууламж Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Агаар дахь бохирдуулагч бодисын жилийн дундаж агууламж Annual average concentration of pollutants in air
2. Салбар Хүрээлэн байгаа орчин Nature and Environment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хүхэрлэг хий (SO2), азотын ислүүд (NOx), аммиак (NH3), тоос (PM10,PM2,5болон нийт тоос (TSP)), нүүрсхүчлийн исэл болон намгийн хийн бус дэгдэмхий органик нэгдэл (NMVOCs), байнгын органик бохирдуулагчид, хүнд металлын агаарт ялгарч буй нийт хэмжилтээр тодорхойлно. Nitrogen oxides (NO2), ammonia (NH3), dust (PM10, PM2.5 and total dust (TSP)), carbon monoxide and molybdenum flywheel organic compounds (NMVOCs), permanent organic pollutants, heavy metals measured by total airborne measurements.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 ) Methodology for Indicators of Environmental Statistics (Order ? 01/173 of Chairperson of NSO on December 27, 2010)
6. Тооцох аргачлал Агаарын чанарын хяналтын сүлжээ нь суурин болон хөдөлгөөнт харуулаас бүрддэг. Харуулын байрлалыг сонгохдоо агаарын бохирдол ихтэй (аж үйлдвэр, төв зам) орчинд шууд сэргийлэх зорилгоор, хотын хүн ам байнга оршин суух газарт ерөнхий үнэлгээ хийх боломжийг харгалзан байрлуулна. Агаарын чанарын стандартын дагуу дараах хүлцэх хэм хэмжээтэй харьцуулна. The air quality control network consists of stationary and mobile guards. The location of the watch shall be based on the possibility of direct assessment of the urban population in the permanent residence of the urban population for the purpose of preventing air pollution (industrial, central roads). Compared to the air quality standard, the following tolerance limits apply.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1997--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж мкг/м3 mg/m3
10. Эх үүсвэр Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага “Агаарын чанарын төлөв байдлын 20... оны жилийн мэдээ” БОХ 8.1 маягтаар аймаг, нийслэлийн харуулын дүнгээр гаргаж, ҮСХ-нд ирүүлнэ. Мөн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын сар бүрийн мэдээллийг агаарын чанарын асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн алба “Агаар дахь бохирдуулагч бодисын агууламж” ЦУ-2 маягтаар ҮСХ-нд ирүүлнэ.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уянгаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_013V1