Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо Number of general educational schools
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуулийн тоо байна. Number of primary, secondary and high schools.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуулийн тооны нийлбэр байна. Total number of primary, secondary and high schools.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-11-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны жилийн эцсийн мэдээ Annual data of Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_002V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_002V2, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_003V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_017V1