Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нэгдүгээр ангид элсэгчдийн элсэлтийн цэвэр жин, хүйсээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нэгдүгээр ангид элсэгчдийн элсэлтийн цэвэр жин, хүйсээр Net intake rate (NIR) in the first grade of primary, by sex
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар Нийгмийн зарим үзүүлэлт Social indicator
4. Тодорхойлолт Нэгдүгээр ангид элсэгчдийн элсэлтийн цэвэр жинг нэгдүгээр ангид элсэх насандаа элсэгчдийн тоог тухайн насны нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж тодорхойлно. New entrants in the first grade of primary education who are of the official primary school-entrance age, expressed as a percentage of the population of the same age.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Нэгдүгээр ангид шинээр элссэн 6 настай хүүхдийн тоог 6 настай нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. Divide the number of children of official primary school-entrance age who enter the first grade of primary education for the first time by the population of the same age, and multiply the result by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020-04-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_065V1