Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Төрийн албан хаагчийн жилийн мэдээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Төрийн албан хаагчийн жилийн мэдээ Data on annual civil servants of Mongolia
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төрийн албан хаагч гэж төрийн албан тушаалыг эрхэлж, эрх, үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа этгээдийг хэлнэ. “Civil servant” refers to a person holding a civil service position, paid compensation from the state for exercising the rights and duties, and provided with work conditions and safeguards
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал “Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам”-ын дагуу “Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо (цаашид “ХНУМТ” гэх) цахим систем"-д бүртгэгдсэн төрийн албан хаагчдын тоо мэдээллийг ашиглана. Use the numbers of civil servants was registered in the "Human Resources Management Information Electronic System" according to the "Resolution of state confrehensive registration for Civil servants"
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Төрийн албаны зөвлөл The Civil servants of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_040V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_041V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_042V1