Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Өрхийн тоо, усан хангамжийн төрөл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Өрхийн тоо, усан хангамжийн төрөл Number of household by type
2. Салбар Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ Infrastructure,
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 10 жил тутамд Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр өрхийн тоог усан хангамжийн төрлөөр нь ангилан харуулна. Based on population and housing census in every 10 years, estimated number of household by water supply type.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал 10 жил тутамд Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр өрхийн тоог усан хангамжийн төрлөөр нь ангилан харуулна. Based on population and housing census in every 10 years, estimated number of household by water supply type.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн ам орон сууцны тооллого National Statistical office of Mongolia, Population and Housing census of mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2015--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3500_002V1