Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин Unemployment rate of 15-24 year-olds
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 15-24 насны ажилгүй залуучуудын тоог 15-24 насны ажиллах хүчний тоонд харьцуулж тооцно. The number of unemployed people aged 15-24 is comparable to the labour force of 15-24 years.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал) Methodology for Indicators of Labor Statistics (Order ? A-09/ A-08 Chairperson of NSO and Minister of Foreign Affairs 08 on January 17, 2019)
6. Тооцох аргачлал 15-24 насны ажилгүй залуучуудын тоог 15-24 насны ажиллах хүчний тоонд харьцуулж тооцно. The number of unemployed people aged 15-24 is comparable to the labour force of 15-24 years.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2009-10-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Гантуяа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_044V2