Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Амьд төрсөн хүүхдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Амьд төрсөн хүүхдийн тоо Number of live birth
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жирэмслэлтийн хугацаанаас хамаарахгүйгээр ердийн төрөлтөөр эсвэл мэс ажилбараар ургийг умайнаас гарган авсны дараа нярай амьсгалж байсан, эсвэл амьдын бусад ямар нэгэн шинж тэмдэг, өөрөөр хэлбэл, зүрхний цохилт, хүйний судасны лугшилт, булчингийн тодорхой хөдөлгөөн илэрч байсан зэргийг (хүй эсвэл эхэсийг салгасан эсэхийг харгалзахгүй) хамруулна. Live birth refers to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life – e.g. beating of the heart, pulsation of umbilical cord or definite movement of voluntary muscles.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд амьд төрсөн хүүхдийн тоо Number of live births in given year
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагма, Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-06
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_018V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_018V5,https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_018V6