Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Тариалсан талбай Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Тариалсан талбай Sown areas
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тариалсан талбай гэж газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад байгаа хөдөө аж ахуйн ургамал тариалсан талбайг хэлэх бөгөөд тухайн жилд үр суулгасан газрын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Тариалсан талбайд хүний үйл ажиллагаагаар тарьж ургуулсан ургамал бүхий талбайг хамруулна. Sown area is the area of all crops sown and planted in relevant year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Тариалсан талбай гэж газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад байгаа хөдөө аж ахуйн ургамал тариалсан талбайг хэлэх бөгөөд тухайн жилд үр суулгасан газрын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Sown areas, hectare
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1960--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж га ha
10. Эх үүсвэр Өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-7) Report on sown area of households and enterprises, 20.. year (А-ХАА-7)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_003V1 , https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_004V1 , https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_038V2