Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ой, хээрийн түймрийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ой, хээрийн түймрийн тоо Forest fires
2. Салбар Хүрээлэн байгаа орчин Nature and Environment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-11-21
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Онцгой байдлын ерөнхий газар National Emergency management agency
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уянгаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-11-21
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_005V1