Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ИМПОРТЫН ГОЛ НЭРИЙН БАРАА, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ИМПОРТЫН ГОЛ НЭРИЙН БАРАА, жилээр Main import products, by year
2. Салбар Гадаад худалдаа Foreign trade
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын импортын гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүд нь цахилгаан эрчим хүч, суудлын автомашин, автобензин, дизель түлш зэрэг юм. Mongolian imports main products are electricity, vehicles, petrol and diesel.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал ) Methodology for Statistics and Recording of Imports and Exports (Order ?A/A115 of Chairperson of NSO and Chairperson of GAS on January 3, 2015)
6. Тооцох аргачлал Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 8-р хавсралтаас нэрлэгдсэн барааны үзүүлэлтүүдийг авч тооцож байна. Based on Mongolian Customs foreign trade statistics report annex 8
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1996..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 8-р хавсралт Mongolian Customs foreign trade statistics report annex 8
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Адъяадорж
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017..
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1400_010V2