Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, төрлөөр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, төрлөөр By number and type of registered vehicles
2. Салбар Тээвэр Transportation
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол улсад бүртгэлтэй, бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл болон автомашины тоог хэлнэ. The number of all types of vehicles and vehicles registered in Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он ) Methodology of Transportation statistics (Order of Chairperson of NSO 2008)
6. Тооцох аргачлал Монгол улсад бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг автобус, ачаа, суудал, тусгай, механизм, чиргүүл, мотоцикл гэж ангилна. Vehicles registered in Mongolia are classified as buses, freight, seats, special, machinery, trailers and motorcycles.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2012-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Авто тээврийн үндэсний төв National Center for Road Transport
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1200_013V3