Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
5 хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх хувь Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 5 хүртэлх насны тураалтай хүүхдийн эзлэх хувь Prevalence of underweight children under age five
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар Хүүхэд Children
4. Тодорхойлолт Биеийн жин, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын жишиг хүн амд үндэслэсэн - 2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) 5 хүртэлх насны хүүхдийн хувь Percentage of children under age 5 who fall below minus two standard deviations (moderate and severe) of the median weight for age of the WHO standard
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал (Биеийн жин, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын жишиг хүн амд үндэслэсэн - 2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо) / (5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо) * 100 (Number of children under age 5 who fall below minus two standard deviations [moderate and severe] of the median weight for age of the WHO standard) / (Total number of children under age 5) * 100
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа Social indicator sample survey/ Child development survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2014-07-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_060V2