Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Жимс, жимсгэний тариалсан талбай Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Жимс, жимсгэний тариалсан талбай Sown areas of fruits
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, га-гаар Sown areas of fruits and berries, by hectare
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, га-гаар Sown areas of fruits and berries, by hectare
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-06-14
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж га ha
10. Эх үүсвэр Жимс, жимсгэнийн тариалсан талбай, ургац хураалтын 20.. оны мэдээ Report on sown area and harvest of fruits and berries (А-ХАА-5)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_009V1 , http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_011V1