Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Сурагч-багшийн тооны харьцаа Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Сурагч-багшийн тооны харьцаа Student-teacher ratio (STR)
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн хичээлийн жилд боловсролын тодорхой нэг түвшинд нэг багшид ногдох суралцагчдын дундаж тоог ойлгоно. Average number of pupils (students) per teacher at a specific level of education in a given school year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Сурагч-багшийн харьцааг боловсролын тухайн түвшний боловсролын байгууллагад суралцагчдын тоог энэ түвшний багшийн тоонд харьцуулж тодорхойлно. Student-teacher ratio refers to the total number of students enrolled at the specified level of education divided by the number of teachers at the same level.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-06-11
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_015V1