Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст MAIN INDICATORS OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, by the end of the year
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хүүгийн орлого, хүүгийн зарлага, хүүгийн цэвэр орлого, хадгаламж зээлийн хоршоодын тоо nterest income, Interest expenses, Net interest income, umber of Saving and credit cooperatives, at the reporting period
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал Methodology of financial and accounting
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Санхүүгийн зохицуулах хороо Financial Regulatory Commision
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_017V1