Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Үр хөндөлтийн нийлбэр коэффициент Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Үр хөндөлтийн нийлбэр коэффициент Total abortion rate
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт 15-49 насны эмэгтэйд ногдох үр хөндөлтийн нийлбэр коэффициент Total abortion rate for women age 15-49 years
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа Social indicator sample survey/ Child development survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2014-07-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://web.nso.mn/nadamn/index.php/catalog/MICS/dataset, http://web.nso.mn/nadamn/index.php/catalog/195, http://mics.unicef.org/surveys, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_001V1