Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, сум, дүүргээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, сум, дүүргээр Representatives of Citizens’ Representative Khural, by sex, age group, soum and district
2. Салбар Жендер Gender
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт “Төлөөлөгч” гэж аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийг хэлнэ. Аймаг, нийслэл, сумын Хурлын төлөөлөгч нь тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид байнга оршин суугч байна. Дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь тухайн дүүрэгт байнга оршин суугч, эсхүл уг дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажил, хөдөлмөр эрхлэгч байна. "Representative" means a representative of the Citizens' Representatives Khural of an aimag, soum or district. Representatives of aimag, capital city and soum Khurals shall be permanent residents of the respective administrative and territorial unit. A representative of a district Khural shall be a permanent resident of the district or an employee of an organization or business entity in the territory of the district.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн нийлбэр дүн. Total number of the representatives of the soum and district Citizens 'Representatives' Khurals.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2021-01-15
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил, Бусад (бичих) Annual, Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Жендэрийн үндэсний хороо National commitee on gender equality
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2021-02-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_081V8