Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо number of farm enterprises
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт тухайн жилд тариалалт хийсэн бүх хэлбэрийн аж ахуй нэгжийн тоо. Number of farm enterprises who planted in relevant year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд тариалалт хийсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо Number of farm enterprises who planted in relevant year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-06-04
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-7) Report on sown area of households and enterprises, 20.. year (А-ХАА-7)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_014V1