Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, зээлийн төрлөөр, сарын эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, зээлийн төрлөөр, сарын эцэст OUTSTANDING LOANS TO INDIVIDUAL, by type, at the end of months
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Иргэдэд арилжааны банкууд болон Монголын ипотекийн корпорациас олгосон зээлийн дүн юм. The principal arrears in commercial banks and Mongolian Mortgage Corporation /MMC/
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тэрбум.төг billion.tugrugs
10. Эх үүсвэр Монголбанк Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_027V1