Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэрэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэрэг
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн дагуу хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэргийг ойлгоно. According to the Law on Court of Mongolia, the number of cases resolved by a judicial examination court.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Эрүүгийн хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг зөрчиж, хууль, хяналтын байгууллагаар шалгагдан гэм буруутай нь тогтоогдож, хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр гарсан нийт хэргүүдийн тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно. If the court does not accept the court decision, the court of appeal shall be determined by the number of cases resolved, even if In the event that a law and supervisory body has been found guilty of a violation of the Criminal Code of Mongolia and other laws and regulations, a court and appellate court decision has been made.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_033V1